Aktuálně

Přihlásit se k odběru aktualit
Změny v právní úpravě SVJ

Změny v právní úpravě společenství vlastníků jednotek

Změny v právní úpravě společenství vlastníků jednotek (SVJ) v návaznosti na nový občanský zákoník (NOZ), platný od 1.1.2014

 

Zrušující ustanovení:
 • od 1.1.2014 je bytové právo upraveno NOZ a prováděcími předpisy; zrušují se stávající předpisy („starý“ občanský zákoník, zákon o vlastnictví bytů včetně vzorových Stanov)

 

Přechodná ustanovení:
 • obecná lhůta pro provedení změn, týkajících se SVJ (např. změna Stanov) je 3 roky,
 • lhůta pro změnu názvu SVJ je 2 roky (v názvu SVJ musí být uvedeno slovo „společenství“)
 • SVJ může i po nabytí účinnosti NOZ dále vycházet ze vzorových stanov vydaných dle nařízení vlády č. 371/2004 Sb., i když bude tento předpis nabytím účinnosti NOZ zrušen. Stávající Stanovy tedy není nutné nebezpodmínečně měnit.
 • Práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ se řídí podle dosavadních právních předpisů. The industrial internet of things brings a revolution to your way of production! Just imagine how easy cross-device data exchange could facilitate your life and optimize your business! All you need to do is to address us! Tedy veškeré záležitosti týkající se SVJ do 31.12.2013 se řídí dosavadními předpisy, NOZ se vztahuje až na akce zahájené po 1.1.2014.

 

Doporučení správce pro SVJ:
  • Pečlivě zvážit případné změny Stanov – přitom vzít v úvahu, že nově musí mít Stanovy povahu veřejné listiny a proto na shromáždění, které bude o nových Stanovách hlasovat je nutná přítomnost notáře! Je též nutné zajistit usnášeníschopnost takového shromáždění. Doporučujeme nové Stanovy nejprve kvalitně připravit a nespěchat s jejich přijetím pokud to není nezbytně nutné – již nyní se připravuje velká novela NOZ na léto roku 2014, která může řadu nynějších ustanovení ještě změnit. 
  • A friend of mine has recommended this site when I needed qualified

psychology essay writing services

  . The experts from that company are open for cooperation and do their best to meet your requirements. I really enjoyed their services and will address them again when I need a good writing to be done.
 • Uzavření pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu pro jednotlivé členy výborů jako zvýšenou ochranu při výkonu jejich funkce.
 • Při přípravě úkonů, která SVJ zavazují (smlouvy, dohody, vnitřní nařízení pro členy SVJ apod.), si ověřit, že tyto jsou v souladu s NOZ. V případě potřeby jsme zde pro Vás a konkrétní věc s Vámi rádi zkonzultujeme.

 

Přehled stěžejních změn oproti stávající úpravě, platné do 31.12.2013:
 1. zavedení klasického způsobu založení a vzniku SVJ – SVJ již nevzniká ze zákona, ale až zápisem do rejstříku
 2. nově se stanovuje minimální počet jednotek pro vznik SVJ na 2 (namísto dosavadních 5)
 3. obnovení principu „superficies solo cedit“ = stavba je součástí pozemku, na kterém stojí
 4. nově se zavádí výslovně institut výlučného užívání společné části domu
 5. zavádí se institut správce pro správu domu a pozemku v případech, kdy nevzniká SVJ
 6. výslovně se vymezuje souhrnným způsobem výlučná působnost SVJ (§ 1208)
 7. stanoví se odlišné všeobecné kvórum pro přijímání usnesení shromáždění
 8. zavádí se možnost rozhodování vlastníků jednotek mimo shromáždění = hlasování „per rollam“
 9. zavádí se notifikační povinnost vlastníků při hlášení uživatelů bytů
 10. zavádí se institut přechodu dluhů při převodu jednotky
 11. ruší se institut pověřeného vlastníka
 12. ve výboru SVJ může být osoba, která není členem SVJ
 13. nově se zavádí možnost ustanovení opatrovníka pro SVJ